НачалоНовини 2016/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

29.07.2016 - Горски служители установиха незаконно прокаран път в горска територия в землището на гр. Габрово

       Сечта е спряна до установяване на извършителя по разпореждане на директора на Регионалната дирекция по горите – Велико Търново.

       На 7 юли 2016 г. е извършена проверка на частен имот, попадащ в землището на гр. Габрово, кв. Стоманеците. Проверката е извършена от екип горски инспектори при Регионална дирекция по горите – Велико Търново по график, утвърден от директора на РДГ и по сигнал на кметски наместник на с. Зелено дърво, община Габрово. В хода на инспекцията е установено, че за имота има одобрен горскостопански план, като допустимият размер на ползването е до 25 %. Имотът попада в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“ и в Природен парк „Българка“ и е вододайна зона. Планът съдържа становище на  РИОСВ – Велико Търново, с което е съгласувана реализацията на горскостопанските мероприятия. Отделно в заповед на директора на РДГ Велико Търново изрично е посочено, че при маркиране и провеждане на сечите следва да се спазват специфичните изисквания за провеждане на сечи в защитни и специални горски територии.
       За имота има издадено позволително за сеч от лесовъди на частна лесовъдска практика – представители на фирма „Евроинвест ВТ“ ЕООД - 6434. В позволителното за сеч е упомената вида на сечта /пробирка/, очакваният добив - 425 куб. м. и срокът за провеждането й  /24.03.2016 г. до 31.12.2016 г./
       При теренната проверка се установява, че към 07.07.2016 г. сечта в имота не е започнала. Проверяващите са установили наличие на прокаран път до имота с дължина около 600 м. по поречието на дере, намиращ се в горска територия. При разговор с кметския наместник на с. Зелено дърво се установява, че за имота няма издавани разрешителни за достъп до горски територии. Уведомени са органите на МВР за установяване извършителя на нарушението.
       Преди дни е извършена проверка от лесовъд при Община Габрово, който констатира  сеч на дървета, маркирани с контролна горска марка и с издадено позволително за сеч, като дървесината е разкроена на 1 м. и е складирана на пътя.
       На 03.08.2016 г. е инициирана среща от Община Габрово, на която ще присъстват представители на РДГ – Велико Търново, частнопрактикуващите лесовъди, издали позволителното за сеч, ДПП „Българка“, ВиК – Габрово.

Дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността”

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност